Oxfamprojecten voor meer gendergelijkheid

Gender staat centraal in onze aanpak, van duurzame handel tot beleidsbeïnvloeding. Enkele voorbeelden van wat we concreet doen:

Genderrechtvaardigheid centraal in onze acties

Genderongelijkheid versterkt macht en economische ongelijkheid, en daarom staan meisjes en vrouwen centraal in de strategie van Oxfam België. Vrouwen en meisjes zijn vaak het eerste en grootste slachtoffer van ongelijkheid. We streven dan ook, in woord en daad, naar een ander politiek en economisch model dat genderrechtvaardigheid versterkt. Want het huidige politieke en economische model veroorzaakt en bestendigt gender-gerelateerde uitbuiting, onderdrukking en geweld. Daarom werken we samen met organisaties die genderrechtvaardigheid nastreven en feministische principes uitdragen. We versterken de stem aan vrouwengroepen, boerinnen en onderneemsters zodat ze mee beslissingen kunnen nemen die hen aanbelangen. We pleiten eveneens voor een economie die onbetaalde zorgarbeid valoriseert. Als Oxfam stellen we ook zelf feministische principes centraal.

We bekijken genderongelijkheid niet geïsoleerd en zetten de ‘intersectionele’ bril op; dit wil zeggen dat we niet enkel naar gender als bron van ongelijkheid kijken, maar verbanden leggen naar andere vormen van ongelijkheid zoals huidskleur, economische situatie, leeftijd ... Want het is vaak de combinatie van die factoren die de toegang tot middelen, macht en kansen bepaalt.

Oxfam maakt daarom bij al haar werk gebruik van een gendermarker, of het nu gaat om humanitaire hulp, internationale samenwerking, eerlijke handel of politieke belangenbehartiging.

Ondersteuning van vrouwenorganisaties

Via internationale samenwerkingssprojecten ondersteunt Oxfam vrouwenorganisaties in ongeveer 60 landen. Daarbij stellen we ons altijd tot doel de vrouwenrechten te bevorderen, en de leefomstandigheden van vrouwen te verbeteren en hen zelfstandiger te maken.

Een van de vlaggenschipprojecten die Oxfam België samen met zijn partners in het leven heeft geroepen om bij te dragen tot die gelijkheid van rechten is de Gender Action Learning-methode. In Mali, Burkina Faso, de RD Congo en de bezette Palestijnse gebieden zijn deze ateliers die tot 18 maanden kunnen duren, doeltreffende tools gebleken om de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in de privésfeer en op het werk recht te trekken en de zorgtaken beter te verdelen. Daardoor kunnen vrouwen meer tijd besteden aan hun professionele bezigheden en zien ze hun inkomen stijgen.

 

Gendergelijkheid in Burkina Faso: een duurzaam proces

Fair trade, een empowermenttool voor vrouwen

Voor Oxfam is eerlijke handel een hefboom voor emancipatie. De coöperaties waarmee we samenwerken, en die thee, cacao of koffie produceren, zijn meer dan alleen maar leveranciers van grondstoffen of producten. We gaan een langetermijnpartnerschap op gelijke voet aan, waardoor de producenten financiële zekerheid hebben en een betere controle hebben over de middelen die zij produceren.

Vrouwen aan de knoppen in Costa Ricaanse coöperatie

Rebuild Women's Hope met oprichtster Marcelline Budza

Vrouwenkoffie: feminisme in een pakje

Een lans breken voor het feminisme, in België en daarbuiten

De strijd tegen de discriminatie van vrouwen vereist een structurele aanpak op het niveau van de overheden en de internationale organisaties. Nog te vaak bestaan deze organen en instituties voor het merendeel uit mannen, waardoor de huidige machtsverhoudingen alleen maar in stand worden gehouden.

Er zijn dan ook nieuwe bestuursvormen nodig die een eind maken aan de discriminatie op basis van gender, etnische afkomst, of seksuele geaardheid. In de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, waarvan Oxfam tot 2025 voorzitter is, zien we erop toe dat er in het Belgische en internationale beleid rekening wordt gehouden met genderrechtvaardigheid.

Op Belgisch niveau betekent dat bijvoorbeeld dat de 18 organisaties die in de Adviesraad zetelen ijveren voor de opname van genderrechtvaardigheid in het Nationaal Energie- en Klimaatplan. Concreet pleiten we er bij de Belgische overheden voor om de vrouwenrechten tot een vast onderdeel te maken van het Belgische energie- en klimaatbeleid voor de komende jaren. Op internationaal niveau waakt de Adviesraad over de integratie van een genderperspectief in de activiteiten van de Verenigde Naties, door bij te dragen aan het werk van de Commission on the Status of Women van de VN.

Rechts