Persbericht19 juli 2023

België moet transparanter om belastingontduiking tegen te gaan

België is momenteel bezig met de omzetting van een Europese richtlijn die een openbare rapportering per land voor multinationale ondernemingen instelt. Dit is een essentieel instrument in de strijd tegen belastingontduiking en het verplaatsen van winsten naar fiscaal gunstige jurisdicties. Het draagt ook bij tot de oprichting van een eerlijk en efficiënt systeem van vennootschapsbelasting binnen de Europese Unie.  

Van nu af aan moeten multinationals het volledige netwerk van hun dochterondernemingen en de landen waar ze gevestigd zijn openbaar maken, en de aangegeven winsten en de daadwerkelijk betaalde belastingen in elk van die landen publiceren. De multinationals waarop deze richtlijn (bekend als de 'pCBCR-richtlijn') betrekking heeft, zijn die met een geconsolideerde omzet van meer dan 750 miljoen euro over de laatste twee boekjaren. 

“Deze drempel moet echter worden verlaagd om meer multinationals te bestrijken. Wereldwijd zouden slechts 6.500 bedrijven onder deze verplichting vallen (amper 10% van de multinationals), waaronder maar een dertigtal multinationals die in België actief zijn. De lidstaten hebben een zekere speelruimte om bijkomende eisen te stellen aan de Europese tekst. België kan dus verder gaan bij de omzetting van de wetgeving om zijn doelstellingen inzake fiscale transparantie te bereiken,” aldus Leila Oulhaj, onderzoekster belastingrechtvaardigheid bij CNCD. 

“De uitbreiding van de transparantieverplichting naar jurisdicties op de Belgische lijst van belastingparadijzen is een goede stap, het compenseert de tekortkomingen van de bestaande Europese lijsten. Dit is een essentieel element, want ter herinnering: in 2020 deden Belgische bedrijven voor 380 miljard euro aan transacties met belastingparadijzen. Dit illustreert de noodzaak om een ambitieuze Belgische lijst van belastingparadijzen te behouden en de aanbevelingen van het Rekenhof van juni 2022 op te volgen,” zegt Julien Desiderio, fiscaal expert bij Oxfam België. 

Hoewel deze grotere transparantie geen extra belastingen met zich meebrengt, zal het toch een positief effect hebben op de Belgische belastinginkomsten: de openbare CBCR zal gegevens opleveren die zullen helpen om gebreken in het belastingsysteem op te sporen en belastingontduiking te bestrijden.

Noot voor de redactie:  

- Belastingparadijzen kosten regeringen elk jaar miljarden euro's, en de lijsten van belastingparadijzen die op Europees niveau worden opgesteld, zijn te zwak en weinig ambitieus om echte belastingparadijzen te identificeren en belastingontduiking door multinationals effectief te bestrijden (Zie Blacklist or Whitewash? Hoe een echte EU-zwarte lijst van belastingparadijzen eruit zou moeten zien - Oxfam Policy & Practice) 

- Tijdens de hoorzitting op 21 september 2022 voor de Commissie Financiën & Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verklaarde het Rekenhof dat het totale bedrag aan betalingen van Belgische bedrijven aan belastingparadijzen 383 miljard euro bedroeg (Zie hierover: 383-miljard-DOSSIER-POUR-ATTAC.pdf). 

- Bedrijven die meer dan 100.000 euro per jaar betalen aan belastingparadijzen, moeten deze betalingen in principe aangeven bij de fiscus. Maar volgens een rapport van het Rekenhof blijkt deze maatregel niet effectief te zijn in de strijd tegen belastingontduiking. Na een audit deed het Rekenhof in juni 2022 een aantal aanbevelingen om de aangifteplicht en de controle op de aangiftes te verbeteren (zie hierover: ccrek.be) 

- Leila Oulhaj, onderzoekster belastingrechtvaardigheid bij CNCD is beschikbaar voor verdere toelichting in het Frans.

Rechts