Over Oxfam België

Missie, waarden en visie van Oxfam

Oxfam België is een wereldwijde beweging van mensen die strijdt tegen de ongelijkheid om zo een einde te maken aan armoede en onrechtvaardigheid. Samen met duizenden partners en bondgenoten geven we gemeenschappen de middelen om een beter leven op te bouwen, om hun veerkracht te verhogen en hun levensonderhoud te beschermen, ook in tijden van crisis. We streven naar blijvende oplossingen en pakken daarom het systeem aan, niet enkel de symptomen: we voeren campagne rond diepgaande en structurele verandering, we tonen dat eerlijke handel mogelijk is en we lobbyen bij politici om een einde te maken aan de ongelijkheden.

Onze missie

Oxfam België is een beweging van burgers die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid. We voeren deze strijd met woorden en daden, en met respect voor de grenzen van onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en hun basisrechten ten volle kan uitoefenen.

Ik voer actie met Oxfam

Onze visie 

Oxfam België streeft naar een wereld waarin iedereen inspraak kan hebben op de beslissingen die hun leven beïnvloeden, zowel lokaal als globaal. Het huidige systeem creëert ongelijkheid en we willen dat omvormen tot een structureel rechtvaardig systeem. Vrouwen en meisjes staan ​​centraal in deze strijd. 

Zo willen we onze doelstellingen behalen: 

1. Ons politiek engagement 

Door politieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn we een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering. 

2. Duurzame toekomst 

Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s, voedselvoorziening en sociale bescherming binnen het Oxfam-netwerk bouwen we samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een betere toekomst. 

3. Een duurzame en rechtvaardige handel 

Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden we producent en consument een concreet alternatief. 

4. Een lokale verankering 

Door onze verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen we onze slagkracht en legitimiteit.

Onze zes waarden

1. Gelijkheid

Wij geloven dat iedereen het recht heeft op gelijke behandeling en op dezelfde rechten en kansen.

2. Empowerment

We erkennen en versterken iedereens zeggenschap over zijn of haar leven en over beslissingen waar hij of zij de gevolgen van ondervindt.

3. Solidariteit

We slaan de handen in elkaar, ondersteunen elkaar en werken samen over grenzen heen voor een rechtvaardige een duurzame wereld.

4. Inclusiviteit

We omarmen diversiteit en waarderen de verschillende perspectieven van alle mensen en gemeenschappen in het gevecht tegen armoede en onrechtvaardigheid.

5. Aansprakelijkheid

We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties of passiviteit en houden onszelf aansprakelijk ten aanzien van de mensen waarmee en waarvoor we werken.

6. Moed

We vertellen de waarheid aan wie de macht bezit en ondernemen met volle overtuiging actie voor de doelen die we rechtvaardig achten.

Meer informatie over Oxfam

Onze geschiedenis

Oxfam zag op 17 september 1964 het daglicht in België. Graaf Victor de Robiano, baron Antoine Allard en enkele van hun vrienden vonden inspiratie bij het Oxford Committee for Famine Relief, dat sinds 1942 actief was in Groot-Brittannië.
Publicatie

Jaarverslag

Transparante cijfers

We willen zo transparant mogelijk communiceren naar jullie. Daarom publiceren we onze gedetailleerde jaarrekening online.
Cintres 2eme main
Impact

Duurzaamheidsbeleid 

Bescherming tegen misbruik en uitbuiting 

Bij Oxfam hanteren we een nultolerantie voor seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik binnen onze organisatie. Lees meer over het beleid dat we hebben om de mensen met wie we werken te beschermen tegen alle vormen van misbruik, uitbuiting en schade.

Rechts