Visie Oxfam

Hoe Oxfam de toekomst gelijk wil maken voor iedereen

De ongelijkheden die aan de basis liggen van armoede en onrecht zijn talrijk en ze worden in stand gehouden door systemen die diepgeworteld zijn in onze samenleving. Zo zijn er het patriarchaat, seksisme en racisme. Dankzij Oxfams multidimensionale aanpak kunnen we samen het verschil maken.

Oxfam is een wereldwijde beweging

Armoede en ongelijkheid zijn te voorkomen: dat is de diepe overtuiging van onze beweging. Een duurzame en rechtvaardige wereld ligt binnen ons bereik en we hebben de kracht om die samen te bouwen. Niet alleen voor een paar bevoorrechte mensen, maar voor iedereen.

Elke dag zijn we getuige van de ongelijkheden en ons doel is om die problemen bij de wortel aan te pakken en te corrigeren. Neem bijvoorbeeld de problemen die de klimaatcrisis veroorzaakt: het zijn vooral de armste landen en de minst verantwoordelijke mensen die de gevolgen dragen.

Om de regels te veranderen, kunnen we rekenen op onze cijfers en onze vastberadenheid. We maken deel uit van een breed netwerk: 20 Oxfam-organisaties, meer dan 70 nationale programma’s en we kunnen rekenen op 3500 partners. Eender waar ter wereld ontwikkelen we concrete oplossingen om een ​​wereld op te bouwen waarin gelijkheid de norm is. Samen mobiliseren we vervolgens om die oplossingen om te zetten in daadkrachtige wetten.

Wij zijn feministen

Voor elke analyse kijken we door een feministische bril en we houden doorheen al onze activiteiten rekening met genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten. We doen dit omdat het huidige politieke en economische model de armoede, uitbuiting van vrouwen en het gendergerelateerde geweld in stand houdt (70% van de mensen die onder de armoedegrens leven in de wereld zijn vrouwen).

Concreet ondersteunen we vrouwenverenigingen, boeren en vrouwen met een ondernemersgeest. Voornamelijk omdat zij zo de beslissingen die hen aangaan mee kunnen helpen bepalen. In het geval van een humanitaire crisis zorgen we ervoor dat vrouwen een actieve rol spelen in de aanpak ervan en dat ze beschermd zijn tegen gendergerelateerd geweld.

Ten slotte is het strategisch plan 2021-2027 van Oxfam België gebaseerd op feministische principes. Principes die we willen doortrekken in onze interne werking.

Een op rechten gebaseerde verbintenis

Wij zijn ervan overtuigd dat respect voor mensenrechten essentieel is om mensen die het slachtoffer zijn van onrecht te ondersteunen en in hun strijd om daar een einde aan te maken. Iedereen moet het recht hebben om:

... in hun levensonderhoud te voorzien

We strijden voor betere arbeidsomstandigheden en voor een betere bescherming van de natuurlijke grondstoffen waarvan kwetsbare gemeenschappen afhankelijk zijn. We voeren campagne voor eerlijkere handelsregels op mondiaal niveau en voor een beter beleid op nationaal niveau.

... toegang te hebben tot basisdiensten

Gezond zijn en kunnen genieten van goed onderwijs zijn essentiële stappen om uit de armoede te komen. Miljoenen mensen hebben echter geen toegang tot gezondheidsdiensten, scholing of veilig drinkwater. Ze lopen voortdurend het risico om ziekten op te lopen die vermeden kunnen worden. Vaak kunnen ze niet lezen of schrijven, waardoor ze sneller uitgesloten zijn van de samenleving.

We voeren campagne voor meer en effectievere hulp, en leggen de nadruk op de nood aan basisvoorzieningen. Met onze programma’s bieden we trainingen aan rond gezondheidskwesties, schoon drinkwater en financieren scholen en lerarenopleidingen.

... zichzelf te beschermen

Wanneer een ramp plaatsvindt, verhoogt het risico op geweld, ziekte en misbruik. Door ter plaatse noodhulp te bieden, redden we levens. We verschaffen onderdak, schoon water en sanitaire voorzieningen. Dankzij de samenwerking met lokale partners, helpen we gemeenschappen weer op te bouwen en beter voorbereid te zijn op toekomstige rampen. Wereldwijd lijden miljoenen mensen onder de gevolgen van oorlog en natuurrampen, die er bovendien ook voor zorgen dat de armoede aanhoudt.

... gehoord te worden

Mensen die in armoede leven, hebben vaak weinig te zeggen over de beslissingen die hun leven beïnvloeden.

We ondersteunen onze 3.500 partners en de gemeenschappen waarmee we werken om hun rechten op te eisen en om zich uit te spreken over hun behoeften en zorgen. Samen met andere organisaties zorgen we ervoor dat de machthebbers luisteren en de daad bij het woord voegen.

Gelijke rechten

Gemarginaliseerde mensen – of ze nu vrouw zijn, een handicap hebben of tot een etnische of religieuze minderheid behoren – zijn vaak ook de armsten.

We strijden tegen deze discriminatie en werken samen met deze groepen zodat ze gelijke toegang hebben tot werk en essentiële diensten.

We renoveren de fundamenten van het systeem

Handel, landbouw, productie en distributie, belastingen ... zijn structureel oneerlijk en dat versterkt de ongelijkheid. Het leidt tot een resem aan problemen: de uitbuiting van boeren- en arbeidersgemeenschappen, milieuschade, schending van mensen- en arbeidsrechten, tot niet-duurzame consumptie. Oneerlijke structuren leggen de machtsconcentratie in de handen van grote multinationale ondernemingen en bemoeilijken zo de participatie van burgers.

Ons hoofddoel is duidelijk om het systeem structureel te veranderen, maar om dit te doen moeten we eerst al deze (sub)systemen aanpakken. Zodoende worden de ongelijkheden afgevlakt en kunnen we stap voor stap evolueren richting economische rechtvaardigheid.

Politieke belangenbehartiging, sensibilisering en mobilisatie

Het beïnvloeden van machtsverhoudingen, regels, normen en attitudes vormt de kern van Oxfams Theory of Change. Door het beleid en bedrijfsleven te beïnvloeden, proberen we besluitvormers op verschillende niveaus te overtuigen om actie te ondernemen tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid.

We roepen het brede publiek op om Oxfams strijd te steunen, hetzij als vrijwilliger, consument, donateur, activist, cliënt, leraar of student. We nodigen iedereen ook uit om zelf een rol op te nemen in de strijd voor economische rechtvaardigheid.

We voegen de daad bij het woord

Oxfam België handelt in woorden én daden. De afdeling Handel, verantwoordelijk voor zowel fair trade als tweedehandsactiviteiten, speelt hierin een sleutelrol. Oxfam Fair Trade en Oxfam Second Hand zijn toonaangevende spelers in de eerlijke, circulaire en sociale economie en dragen dankzij een rendabel economisch model structureel bij aan de financiering van Oxfam België.

De mensen die onze producten kopen, maken als consument een ethische keuze. Ze ondersteunen onze strijd voor economische rechtvaardigheid en dragen tegelijk bij aan oplossingen voor de klimaatcrisis.

local_library_black_24dp Path 825 Path 826

Onze ambitie voor 2030

Het nieuwe strategische kader voor de komende 10 jaar definieert globaal onze inzet voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Rechts