De feministische principes van Oxfam

11 feministische principes vormen de leidraad voor het werk met partners, de implementatie van onze programma’s, onze humanitaire acties, onze campagnes en ons advocacywerk. Die principes zijn vastgelegd door Oxfam België en geven onze organisatiecultuur en ons gedrag op het werk mee vorm.

Verdeling van de macht

We identificeren macht en privileges binnen de organisatie, we betwisten onevenwichtige machtsverhoudingen en we maken er een erezaak van om mensen in het Zuiden, en dan vooral vrouwen en mensen met een andere genderidentiteit die ijveren voor genderrechtvaardigheid, de ruimte te geven om de leiding te nemen.

 

OOK ONS PRIVÉLEVEN IS POLITIEK

We erkennen dat de strijd tegen het patriarchaat, de blanke overheersing, het racisme, het neoliberalisme en het kolonialisme in al hun verschillende uitingen (machtsmisbruik, uitsluiting, onderdrukking ...) begint door ons als individu vragen te stellen en onszelf ter discussie te stellen. We maken allemaal deel uit van grotere systemen en onze overtuigingen, daden, attitudes en gedragingen kunnen onrechtvaardigheid versterken dan wel gelijkheid bevorderen. Maatschappelijke, institutionele en individuele transformaties zijn nauw met elkaar verbonden. We erkennen dat er geen privé-problemen bestaan.

 

HET FEMINISME IS ZOWEL EEN LOKALE ALS EEN MONDIALE BEWEGING

We beschouwen het feminisme en haar stromingen als een verzetsbeweging die wereldwijd strijdt tegen het patriarchaat en de verschillende vormen ervan. We erkennen de diversiteit van de feministische actoren en vinden het belangrijk voor ons beleid en onze acties dat we hun werk niet in gevaar brengen, kopiëren of uit het oog verliezen. We kiezen voor een lokale aanpak, maar erkennen ook onze verantwoordelijkheid als internationale actor in de strijd voor genderrechtvaardigheid.

WE GAAN NOOIT AAN DE SLAG ZONDER DE MEDEWERKING VAN DE BELANGRIJKSTE BETROKKENEN

We waken erover de kwesties rond vrouwenrechten en de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap niet te instrumentaliseren (en dus niet voor ons eigenbelang in te zetten). We geven onze bondgenoten, vrouwen en personen met een andere genderidentiteit of non-binaire personen op wie onze programma’s en campagnes betrekking hebben, de kans om op een directe manier bij alle beslissingen te worden betrokken. Bovendien verzekeren we hen dat we streven naar ruimtes waar ze in eigen naam kunnen spreken.

INTERAGEREN MET MANNEN EN REKENING HOUDEN MET MANNELIJKHEID

Het feminisme is een beweging voor iedereen. We vechten tegen normen en structuren die gebaseerd zijn op gender, mannelijke privileges en toxische mannelijkheid. Hoewel vrouwen, personen met een andere genderidentiteit en non-binaire personen de grootste gevolgen dragen, kan het patriarchaat ook schadelijk zijn voor mannen.

 

ZONDER GENDERRECHTVAARDIGHEID GEEN ECONOMISCHE, SOCIALE EN ECOLOGISCHE RECHTVAARDIGHEID

Om komaf te kunnen maken met alle vormen van uitsluiting en onderdrukking, moeten we erkennen dat economische en sociale vooruitgang sterk met elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat we ons collectief welzijn moeten herdenken in termen van positieve rechten: volledige participatie en emancipatie en de volledige erkenning van de ander/

DIVERSITEIT EN INCLUSIE, TRANSVERSALE INTEGRATIE VAN GENDER EN INTERSECTIONELE ANALYSE

We bevorderen de diversiteit en beschouwen het als iets positiefs. We strijden tegen alle vormen van discriminatie, zowel intern als binnen de gemeenschappen waarmee we werken. We erkennen dat een conflict steeds meerdere aspecten behelst en streven naar gelijkheid tussen alle mensen. Iemand die anders is, is daarom niet minderwaardig. Wij denken dat mensen met verschillende achtergronden onze organisatie kunnen verrijken.

VEILIGHEID

We geloven dat iedereen die voor en met Oxfam werkt, recht heeft op een veilige omgeving. Dat wil zeggen dat we de fysieke en psychische veiligheid van ons mensen waarborgen, zowel in de fysieke als de virtuele wereld. Er is bij ons geen plaats voor pesterijen, uitbuiting, seksueel misbruik, collectieve intimidatie, psychische intimidatie of eender welke andere vorm van machtsmisbruik. Bovendien moet elke persoon die machtsmisbruik aanklaagt, zich veilig voelen en weten dat zijn of haar bezorgdheden serieus worden genomen en zo snel mogelijk op een respectvolle manier worden behandeld.

ONTWIKKELING IN ALLE VRIJHEID

We erkennen onze vrijheid en de vrijheid van de mensen die ons omringen om opinies en ideeën te uiten zonder angst voor represailles, censuur of sancties. We waarderen onze autonomie en kunnen op een onafhankelijke manier optreden, onze eigen beslissingen nemen en daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen.

WELZIJN EN SOLIDARITEIT

We streven naar een plek zonder hiërarchische en patriarchale normen, we erkennen ieders autoriteit en respecteren onze verschillen. Door het persoonlijke welzijn te bevorderen en naar elkaar te luisteren, stellen we een politieke daad. Zo stimuleren we het respect voor de rechten van de mens en het individu en versterken we de efficiëntie en duurzame ontwikkeling van ons werk en eenieder. We verbinden ons ertoe zorg te dragen voor de anderen en hen in alle solidariteit te respecteren, ondersteunen en aan te moedigen.

UITBANNING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

We erkennen gendergerelateerd geweld als een van de meest voorkomende en meest verspreide mensenrechtenschendingen. We verbinden ons ertoe onze partnerschappen met feministische organisaties en organisaties die opkomen voor de rechten van vrouwen, jongeren en mannen te versterken. Zo gaan we de strijd aan met de sociale normen die geweld voortzetten en normaliseren. We beloven bovendien de bevoegde instellingen ter verantwoording te roepen. Zij moeten de internationale normen respecteren en wetgeving en beleid ontwikkelen, implementeren en evalueren met als doel gendergerelateerd geweld te bestrijden en overlevenden te ondersteunen bij hun herstel.

Rechts