Upcycle Your Office designer

Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van burgers verenigt tegen armoede en onrechtvaardigheid.
Samen met partnerorganisaties werken wij aan duurzame verandering om kwetsbare gemeenschappen mondiger te maken. Oxfam België richt zich op een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te beïnvloeden en het bewustzijn te vergroten. Met een netwerk van bijna 250 winkels promoot Oxfam België ook eerlijke en duurzame handel en steunt het de circulaire en sociale economie.

Oxfam Solidariteit is een entiteit van Oxfam België.
Impact Furniture is de dienst kantoor meubilair van Oxfam Solidariteit.
Upcycle your Office is het upcycling project van Impact Furniture.


1.    ACHTERGROND VAN DE OPDRACHT
IMPACT Furniture voert al 20 jaar verschillende projecten uit voor het hergebruik van kantoormeubilair. In 2021 heeft het team bijna 40.000 stuks, d.w.z. 550 ton kantoormeubilair gerecupereerd uit schenkingen van bedrijven en instellingen, voornamelijk in Brussel.
Van deze 550 ton kantoormeubilair:

 • werd 67% rechtstreeks gerecycleerd en in ongewijzigde staat uitgevoerd.
 • bestond 18% uit diverse metalen en werd gerecycleerd.
 • De resterende 15% wordt beschouwd als zuiver afval, hoofdzakelijk hout, spaanplaat en multiplex, dat tot dusver niet kon worden gerecycleerd.

Het "Upcycle your Office"-project is een project in het kader van de circulaire economie dat tot doel heeft het aandeel afval te verminderen van 15% tot 7%. De bedoeling? Meerlagige panelen, beschouwd als afval van plaatselijke bedrijven en organisaties, zullen worden gerecycleerd tot grondstof voor de vervaardiging van geüpcycled kantoormeubilair voor plaatselijke klanten.

Het project ligt in de lijn met de waarden van Oxfam België. Het richt zich op drie grote doelen: de circulaire economie, de sociale economie en de financiering van projecten van Oxfam België.
"Upcycle your Office" is een winnaar van de projectoproep BeCircular 2021 en is van plan ontwerpers, timmerlieden en sociale partners bij het project te betrekken.


2. DOELSTELLINGEN
In het kader van dit circulair economie-project doet Oxfam Solidariteit een beroep op een ontwerper om dit meubel te ontwerpen.
De opdracht bestaat erin met Impact Furniture samen te werken aan de technische en functionele aspecten van het project en een pre-productiemodel, plannen en uitvoeringsdossier op te leveren. Dit project zal worden uitgevoerd
·    Via:

 • het bestaande Oxfam-netwerk (magazijnen, sociale werkplaats, Oxfam- team...)
 • een netwerk van externe partners
 • door rekening te houden met:
 • circulariteit en eco-ontwerpaspecten van het product
 • het gebruik van koolstofarme materialen
 • de vereisten van een toekomstige certificering/label
 • modulaire mogelijkheden van het toekomstige product Wat niet inbegrepen is in de studie
 • Fabricage van het product (de missie eindigt met de levering van het pre-productie- model).

3. VRAAG EN BEPERKINGEN

De designer wordt gevraagd kantoormeubilair te ontwerpen rekening houdend met volgende randvoorwaarden:

 • Het moet gaan om meubel dat gebruikt zal worden in een kantoor (stoel, bureau, kast, ladekast, enz.). Het moet kunnen worden aangepast aan elke professionele werkruimte.
 • Het belangrijkste materiaal van de meubelen zijn meerlagige panelen van teruggewonnen hout. Het meerendeel van deze panelen hebben als afmeting: 160cm x 80cm. Ze komen uit oude bureaus. Er bestaat een technisch fiche voor het materiaal dat op verzoek kan worden verkregen.
 • Het is mogelijk andere materialen te gebruiken, maar gebruik altijd zo milieuvriendelijk mogelijke materialen. Binnen Impact Furniture zijn de volgende grondstoffen beschikbaar: hout, metaal, textiel.
 •  De meubelen moeten gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en gerepareerd om een lange levensduur te garanderen.
 • Het meubilair moet reproduceerbaar zijn.
 • Het meubilair moet voldoen aan de technische normen voor professioneel meubilair. De technische fiches van de gebruikte materialen en onderdelen moeten beschikbaar zijn.
 • Het meubel moet voldoen aan de regels van de kunst

4. DE VISIE VAN OXFAM EN DE GEEST VAN HET PROJECT

Als designer voor dit project, is het essentieel dat je beschikt over/kan:

 • een goed begrip van de circulaire economie, en meer specifiek van ecodesign.
 • kennis van de grondstof (meerlagige panelen),
 • de werken in teamen interageren met andere projectpartners (Oxfam-team, productieatelier, marktonderzoeksbureau, enz.) in een geest van co-creatie,
 • een netwerk van partners (sociale economie, leveranciers...),
 • de wil om actief deel te nemen aan een dynamiek die zich elke dag inzet om de kantoormeubelsector duurzamer te maken,
 • de wens om uw imago te associëren met dat van Oxfam door uw naam op het productmerk te zetten.

5. INDIENINGSPROCEDURE

5.1 Retroplanning en verwachte resultaten

1ste fase: Voorstel van offerte (budget voor uw opdracht en projectopvolging) met

 • Portfolie
 • Referenties (indien mogelijk)
 • Intentieverklaring (ontwerpbenadering en methodologische nota)
 • CV van het team of de ontwerper

moetuiterlijk op 30 september 2022 (23:59) worden ingediend.

Oxfam Solidariteit komt terug op 5 oktober 2022 met een selectie van 5 ontwerpers voor de tweede fase.

Fase 2: Voorproject en moodboard in te dienen uiterlijk op 16 november 2022 (23:59). Wij verwachten de volgende documenten:

 • Het voorontwerp moet worden ingediend in de vorm van plannen, 2D- en 3D- modellen met materiële, grafische en technische referenties.
 • Een methodologische en intentienota (max 2 A4 pagina's) om de werkwijze en productie van het meubilair toe te lichten (welke sociale impact?).
 • Een raming van de productieprijs (fabricage en/of aankoop) en de verkoopprijs van het meubel.
 • Een retroplanning van het geleverde werk (tot en met het pre-productiemodel).
 • Een offerte voor het werk

De aanbiedingen en voorprojecten zullen door een jury van vakmensen worden geanalyseerd. Het voorstel met de beste prijs/kwaliteitsverhouding zal worden geselecteerd. Ht respecteren van de beperkingen is ook een criterium voor de selectie van het winnende project. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan projecten met een milieu- (korte keten) en sociale visie. De maximumbegroting voor het hele project bedraagt 20.000 euro (incl.BTW).

Op 24 november 2022 zal een verdediging van het project worden georganiseerd, waarna de jury de winnaar van de aanbesteding zal aanwijzen.

3de fase: realisatie van een prototype met het oog op productie op grote schaal (pre- productiemodel) tegen 17 februari 2023 met indiening van technische tekeningen, plannen (digitale bestanden), lastenboek en uitvoeringsvoorschriften.

5.2 Contact

Voor alle vragen en verzoeken in verband met het project en voor het indienen van een offerte, kunt u contact opnemen met mevrouw Anne-Sophie Puttemans, projectleider Upcycling - Impact Furniture, op het volgende e-mailadres: anne- sophie.puttemans@oxfam.org

6.  PRIJS
 Prijs

In de offerte moet de prijs inclusief BTW worden vermeld. Het moet details bevatten van elk item voor het maken van het pre-productiemodel.

Iedere ingediend pre-project (voor de 5 geselecteerde designers) zal €1000 (incl. BTW) ontvangen.

Intellectueel eigendom

Er zal overleg moeten plaatsvinden tussen de gekozen designer en Oxfam Solidariteit om het wettelijk gebruik van het ontwerp te verduidelijken. Parallel aan de totstandkoming van het pre-productiemodel zal worden nagedacht over de intellectuele eigendom van het product.

Oxfam Solidariteit behoudt zich het recht om het pre-productiemodel al dan niet te commercialiseren. Als het meubel op de markt wordt gebracht, zal de opbrengst van de verkoop opnieuw worden geïnvesteerd in projecten van Oxfam België.

 

ETHISCH EN PROFESSIONEEL GEDRAG

De leverancier (en zijn onderaannemers) mag zich in geen van de volgende gevallen bevinden.

 • in staat van faillissement of vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt, insolvabel zijn of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen; een regeling hebben getroffen met zijn schuldeisers over een bedrijfsbeëindiging; een procedure betreffende één van deze kwesties aanhangig hebben, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving of reglementering.
 • bij een rechterlijke beslissing met in kracht van gewijsde veroordeeld zijn voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
 • bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld zijn voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of elke andere illegale activiteit;
 • zich schuldig gemaakt te hebben aan samenspanning;
 • naar aanleiding van een andere door Oxfam-Solidariteit gefinancierde aankoop, in gebreke zijn gesteld wegens zware beroepsfouten;
 • niet voldoen hebben aan al zijn verplichtingen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen of de belastingen volgens de wetgeving van het land waar hij gevestigd ben of van het land waar het contract uitgevoerd zal worden;
 • de fundamentele sociale rechten, de werkomstandigheden en de arbeidswetgeving van het land waar hij gevestigd is of opdrachten uitvoerde, niet te hebben nageleefd;
 • kinderarbeid te gebruiken;
 • het voorwerp uitmaken van enig belangenconflict;
 • zich schuldig gemaakt hebben aan valse verklaringen bij het geven van de door Oxfam- Solidariteit gevraagde inlichtingen;
 • giften     te     hebben     gedaan     aan     Oxfam    en/of     partnerorganisaties      en/of inspectiemaatschappijen;
 • het personeel van Oxfam-Solidariteit en/of van het inspectiebedrijf en/of van de partner te hebben bedreigd;

Hij moet zich er ook toe verbinden

 • ervoor   te    zullen    zorgen    dat    zijn    gedrag    in    overeenstemming   is    met   het mensenrechtenkader dat door Oxfam is onderschreven;
 • bij te zullen dragen tot de preventie van alle vormen van criminele of onethische activiteiten;
 • te voldoen aan lokale veiligheidsrichtlijnen van Oxfam en risicobeoordelingen van Oxfam na te volgen;
 • op zodanige wijze te handelen dat onnodig risico voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van hemzelf en anderen, met inbegrip van partnerorganisaties en begunstigden, wordt voorkomen;
 • zijn discretie te zullen gebruiken bij het omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie tijdens het uitvoeren van contracten met Oxfam;
 • indien nodig om toestemming te zullen vragen vooraleer met de naam van Oxfam te communiceren en te trachten elke onbedoeld schadelijk gevolg voor Oxfam te voorkomen;
 • alles in het werk te zullen stellen om het milieu te beschermen en duurzaam te werken.
 • lokale gebruiken en culturen te zullen eerbiedigen;
 • bij te zullen dragen tot een werkomgeving die wordt gekenmerkt door wederzijds respect, integriteit, waardigheid en non-discriminatie;
 • niet onder invloed van alcohol van alcohol te zullen werken, of illegale stoffen in gebouwen, voertuigen of accommodatie van Oxfam te zullen bezitten noch gebruiken;
 • zich niet schuldig te zullen maken aan relaties of gedragingen die zijn gebaseerd op uitbuiting, misbruik of corruptie.
 • de rechten van anderen te zullen respecteren, inclusief de rechten van kinderen, en zich niet schuldig te zullen maken aan misbruik of seksuele uitbuiting van kinderen of enige andere persoon van welke leeftijd dan ook.
 • nooit geld, werkaanbiedingen, banen, goederen of diensten uit te zullen wisselen in ruil voor seksuele handelingen of enig ander vernederend of uitbuitend gedrag.

Niet naleving van een of meerdere van deze bepalingen kan leiden tot

Het opzeggen van het contract met financiële sancties voor de leverancier
Het uitsluiten van de leverancier van toekomstige prijsaanvragen van Oxfam Solidariteit
Het op de hoogte stellen van de donor

 

Locatie
Bruxelles
Profiel
Medewerker

Rechts